CV Magnus Axelsson

Sammanfattning

Magnus Axelsson har lång internationell erfarenhet som chef och ledare i såväl mycket stora som mindre företag, med erfarenhet av att utveckla både produkter och tjänster. Han har arbetat inom många olika brancher som bioteknik, energi, logistik, utbildning, bank och försäkring, och tekniskt med IT-utveckling, mekanik, elektronik och kemi/bioteknik. Uppdragen har ofta omfattat distribuerade team i olika länder och ofta med outsourcad verksamhet.

När det gäller projektmetodik och verksamhetsledningssystem har Magnus bred och djup erfarenhet, både av att utarbeta, förbättra och implementera metodik såväl som att själv arbeta utifrån den. Som person beskrivs Magnus ofta som drivande, analytisk och entusiastisk.

Exempel på projekt

Gemensam Portföljhantering

Projektledare, Länsförsäkringar AB


Driva samordning av portföljhantering mellan affärsområden. Identifiera och upphandla verktyg för portföljhantering, agil utveckling enligt Scaled Agile Framework (SAFe) och traditionell projektledning. Utvärdera regulatoriska krav och compliance (GDPR, IT-säkerhet, informationssäkerhet) samt bedömningar vid utlagd verksamhet enligt EBA (European Banking Authority). RFQ och utvärdering av leverantörer och produkter.

Metodspecialist Utveckling

Linjeansvarig, Länsförsäkringar AB


Expert i frågor kring utveckling och projektledning. Översyn av verktyg och arbetsmetoder. Coach för projektledare och styrgrupper. Samordning mot Compliance och Risk Management för hantering av företagsstrategiska risker. Bedömning av effektivitet, värdeskapande och kvalitet i befintlig verksamhet samt utarbeta förslag på åtgärder för förbättring. Översyn av samordning av utveckling hos outsourcingparter och vid produktionssättning

Etablering av Projektkontor (PMO)

Expertkonsult/projektledare, Länsförsäkringar Bank


Bygga upp projektkontor. Se över befintliga arbetsprocesser. Definiera och effektivisera projektledarnas arbete. Ta fram rutiner för statusrapportering, budgetering och uppföljning av projektekonomi, metodik för riskhantering, resurshantering. Fungera som coach för den som anställdes för att upprätthålla funktionen efter att jag byggt upp den.

Internrevision/Projektrevision

Expertkonsult/Internrevisior, Ellevio


Etablera och genomföra internrevision inom projektområdet för stadsnät och regionnät. Ta fram revisionsrapporter och rekommendationer till VD och styrelse.

Automatiseringsprojekt

Huvudprojektledare, SEB


Huvudprojektledare (Program Manager) för högprioriterat projekt inom IT-service som syftade till att etablera automatisering av event- och incidenthantering med hjälp av så kallade Virtual Engineers. Internationellt projekt med resurser i Sverige och USA

Effektiviseringsprojekt för utvecklingsverksamheten

Magnagementkonsult/projektledare, PostNord

Förbättrings- och förändringsarbete kring projekt-, program och portföljverksamheten. Fokus på nyttoeffekter, progressrapportering, riskhantering och styrgruppsarbete. Drev arbete för tidigare värderealisering. Etablerade introduktion av nya medarbetare. Förbättrad KPI-mätning. Kortade projektens genomförandetid. Tog fram process för avvikelserrapportering och analys, samt utformade en styrfunktion för detta. Reformering av riskhanteringen med en övergång till kvantitativ riskbedömning

Interimschef; Projekt- och Portföljhantering

PostNord


Interimschef för projekt- och portföljverksamheten. Direktrapporterande var chef för projektledare, Portfolio Managers, Portfolio Capacity Manager samt verksamhetsspecialiter från Project Support Office. Egen ledningsgrupp och ingick i ledningsgruppen för Business Information Services (BIS). Rapporterade till VP BIS. Ansvarade för frisläppandet av budgetmedel. Verksamheten och de direktrapporterande i Stockholm och Köpenhamn.

Effektivisering av projektverksamhet

Managementkonsult/Expertkonsult, Fortum Värme


Effektivisera och skapa mer enhetliga arbetsmetoder för de närmare 500 projekt som årligen genomfördes. Förnya verksamhetsledningssystemet för investeringsprojekt, t.ex. planering och hantering av projektomfattning, krav, kvalitet, risk, tids- och kostnadsplanering, lönsamhetskalkylering och statusrapportering. Även beslutsprocesser, beslutsorgan och beslutsunderlag. Ta fram utbildningsplan och utforma utbildning för projektledare och linjechefer. Intern uppdragsgivare var PMO:s ledningsgrupp (Projekt Management Office) och ägaren av investeringsprocessen.

Etablera verksamhetsledningssystem

Managementkonult, Uppsala BIO


Ta fram en kraftfullare modell för att hantera företagets verksamhet att med hjälp av forskningsanslag och rådgivning fungera som katalysator i att förvandla forskningsidéer till kommersiella produkter och livskraftiga företag. Fokus på hur man bäst utvärderar forskningskunder och leverantörer av forskning för att säkerställa finansiärens krav och förutsättningarna för en effektiv kommersialisering. Tog även fram modeller för hur experter skulle identifieras, granskas och ledas i sitt arbete, samt ansvarsfördelning mellan olika funktioner inom företaget.

Verksamhetsutveckling, Projektverksamhet

Managementkonsult/Expertkonsult, SweTree Technologies, R&D


Översyn av befintliga arbetsmetoder och utarbeta effektivare sätt att arbeta, oavsett om det gällde forskning eller utveckling och för att kunna hantera såväl mycket små som stora projekt. Fungera som rådgivare till utvecklingschefen. SweTree arbetade med forskning- och utveckling för produkter och metoder inom växt- och trädodling för pappers- och massaindustrin, men även annan industri som använder avancerad växtfiberteknik. 

Design Practices Leader

Linjechef, GE Healthcare Life Sciences


Globalt ansvarig för metoder för produktutveckling och Product Lifecycle Management. Initierade och drev harmonisering av processer för produktutveckling mellan affärsenheter, teknikområden och siter i Sverige, USA, Storbritannien och Indien. Ansvarade också för verktygsstöd inom dessa områden, samt harmonisering och compliance mot ISO 9001 och ISO 13485 samt övriga legala och regulatoriska krav. Genomförde också fortlöpande värdeflödesanalyser av arbetsprocesser med hjälp av Leanspecialister och Six Sigma-resurser.

Seniorprojektledare

GE Healthcare Life Sciences


Projektledare för:

Utveckling av styr- och analysprogramvara till masspektrometer (MALDI ToF)

Huvudprojektledare för produktionssättning och support av MALDI

Huvudprojektledare för förstudie av nästa generations MALDI

Projektledare för Decyder MS, analys av data från LCMS

Projektledare för Decyder 2D, analys av data från 2D elektrofores

Projektledare för pre-cast gels för 2D elektrofores

Projektledare för pre-packade kolonner

Interimschef för utveckling (Development Director)

Projektledare

Vakttornet


Projektledare för en mängd olika projekt som t.ex.:

Nytt ekonomisystem

Implementation av ny modell för ersättning vid fastighetsskador

Program för skadeförebyggande arbete

Effektiviserade logistikflöden vid artikelbeställningar

Kurser, utbildning och övriga meriter

Implementing SAFe (SPC), Göteborg 2018

Certified Scrum Master, Stockholm 2014

Managing Successful Programmes (MSP), Stockholm 2014

PRINCE2, Stockholm 2014

PRINCE2 Governance, Stockholm 2013

Kvalitetschef, Sandholm Associates, Stockholm 2009–2010

Building Essential Leadership Skills, Uppsala 2008

Managing Global Projects, London 2006

Lean Production, Paris 2005

Six Sigma (Black Belt training), Paris 2005

Design For Six Sigma (DFSS), Uppsala 2005

CAP-coach (Change Acceleration Process), Paris 2005

Negotiation Skills for Projects, Stockholm 2005

Projektledning, Stockholm 2005

Kvalitet för projektledare, Stockholm 2004

Riskhantering, Stockholm 2004

Principles of Accountable Leadership, The Levinson Institute, Uppsala 2003


Master’s certificate in Project Management, George Washington University, 2006

Första pris Unga Forskare, Stockholm 1982

4th Grand Award from General Motors Foundation, USA, vid International Science and Engineering Fair, Houston, USA, 1982


Maskiningenjör, 4-årig teknisk, 1982

Grundskola, 1978

Magnus Axelsson

Seniorkonsult

Tel.:     +46 70 309 61 07

Email:      magnus.axelsson@prodaxa.se

Adress:  Gotlandsresan 106, 757 54 Uppsala

Skills


Turpis neque donec pede

laoreet interdum magnaenim.


Ante veniam magna ullamco leo proin proin ante ullamco magna leo veniam leo magna ullamco ante proin veniam magna ante veniam ullamco proin leo.